Jieun Kalimah Anu Ngandung Kecap Serepan Tina

1. jieun kalimah anu ngandung kecap serepan final​


Jawaban:

Penjelasan:

NGONTOL


2. jieun kalimah Tina kecap serepan televisi​


Jawaban:

abdi nuju nonton TIVI di tengah imah


3. jieun kalimah anu ngandung basa lalandian tina kecap kembang padesaan.​


Jawaban:

bikin kalimat yang mengandung bahasa lalandian Tina kecap kembang perdesaan

Penjelasan:

bahasa Sunda

maaf kalo salah


4. Jieun 3 kalimah anu ngandung kecap anteuran!​


Jawaban:

gek diuk, jut turun, am dahar

Penjelasan:

1. manehna gek diuk dina korsi nyanghareupan semah di tepas

2. barang ningali solokan jut turun rek meresihan sukuna nu bobolokot ku leutak sawah

3. tibarang disadiaan dahar ge langsung we am dahar meni rampus pisan


5. 32. Jieun kalimah anu ngandung kecap serepan'final" !​


Jawaban:

fua kls 5. saya tidak tau ya

maaf klo saya tidak tau


6. Jieun kalimah anu ngandung gaya basa lalandian tina kecap kecap dihandap tolong jawaban nya ​


mana contoh kata nya mungkin aku bisa bantu


7. jieun 10 kalimah anu ngandung kecap panganteb


Arti dari kalimat jieun 10 kalimah anu ngandung kecap panganteb adalah: buatlah 10 kalimat yang mengandung partikel penegas. Maka jawaban dari pertanyaan ini dapat diisi sebagai berikut:

Ceuk urang oge moal aya.Hapunten teu cios ketang.Hirup teh kudu bener.Si eta mah kitu.Ulah kita wae atuh hidup teh.Wios kin dipangdamelkeun weh.Enjing teh cios ka Pangandaran tea?Naha wayah kieu disaragam? pan ayeuna mah libur.Kuring mah nu leutik weh.Urang ge atuh nu leutik weh.

Pembahasan

Kecap berarti kata. Panganteb artinya penegas. Kecap panganteb merupakan istilah Bahasa Sunda yang dapat disamakan artinya dengan partikel penegas. Contoh kecap panganteb adalah teh, mah, tea, ge, oge, wae, ketang, weh, dan lain sebagainya. Kecap panganteb merupakan ciri khusus Bahasa Sunda, sehingga banyak kecap panganteb yang tidak ada padanan katanya dalam Bahasa Indonesia.

Berikut ini arti dari 10 kalimat di atas:

Ceuk urang oge moal aya. (Kata saya juga tidak akan ada).Hapunten teu cios ketang. (Maaf, ga jadi ternyata).Hirup teh kudu bener. (Hidup itu harus benar).Si eta mah kitu. (Orang itu memang seperti itu).Ulah kitu wae atuh hidup teh. (Hidup jangan seperti itu terus).Wios kin dipangdamelkeun weh. (Tidak mengapa nanti dibuatkan saja).Enjing teh cios ka Pangandaran tea? (Besok jadi ke Pengandaran?)Naha wayah kieu disaragam? pan ayeuna mah libur. (Kenapa jam segini pakai seragam? Kan sekarang libur).Kuring mah nu leutik weh. (saya yang kecil saja ya).Urang ge atuh nu leutik weh. (saya juga yang kecil saja).

Pelajari Lebih LanjutMateri tentang kecap panganteb https://brainly.co.id/tugas/8151683Materi tentang kecap panganteb https://brainly.co.id/tugas/5461229Materi tentang kecap panganteb https://brainly.co.id/tugas/8151683Detail Jawaban

Kelas: 7

Mapel: Bahasa Sunda

Bab: Kecap Penganteb

Kode: -

#AyoBelajar

#SPJ2


8. jieun hiji kalimah anu ngandung kecap dwipurwa!​


Jawaban:

Dwipurwa dengan makna 'menyuruh melakukan supaya jadi...'

Contoh dalam kalimat: Cik atuh bebener hubungan manéh jeung babaturan téh, ulah paséa waé! 'Coba betulin hubungan kamu dengan teman, jangan berantem mulu

Penjelasan:

gitu aj yh :)


9. jieun 3 kalimah anu ngandung kecap anteuran ​


Eta calana teh berewek soek tukangna

si Budi ninggali Adina keur nundutan celeukeuteuk seuri

si Ade dipepende ku Wati reup we peureum


10. jieun 3 kalimah anu ngandung kecap anteuran!!!!​


jawaban:abdi bade anteran babaturan ka warung arek meuli kadaharan .engeus anteran babaturan urang anteuran adi

penjelasanya:saya mau nganterin temen ke warung mau beli makanan udah nganter ke warung .udah nganterin temen saya nganterin adik


Video Terkait Jieun Kalimah Anu Ngandung Kecap Serepan Tina